Fredag la kulturminister Trine Skei Grande frem kulturmeldinga «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida». Et av målene er å styrke samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunene. Fylkeskommunene får større ansvar for kulturfinansiering.

– Vi ønsker større engasjement på alle nivå, sa Grande.

Revidere kulturloven

Oppgavefordelingen skal først til behandling i Stortinget. Den foreløpige planen vil være på plass 2021. Regjeringen vil sette i gang et lovarbeid, med sikte på å revidere kulturloven. Målet er å styrke loven og sikre en armlengdes avstand mellom de bevilgende myndigheter og kunstnerne og kulturinstitusjonene. Kulturen skal få en sterkere posisjon i planverket.

Østfold kulturutvikling er et kraftsenter for kultur i Østfold

Et større ansvar for kulturoppgaver hos fylkeskommunene vil gi rom for regionale vurderinger og prioriteringer, og samtidig måloppnåingen i kulturpolitikken. Dette er en utfordring vi gjerne tar, sier en samlet ledelse i Østfold kulturutvikling.

Robuste koblinger

Tormod Gangfløt, direktør Østfold kulturutvikling:
–  Som et fylkeskommunalt kraftsenter for kultur vil vi kunne se kulturen i Viken og Østfold i et større perspektiv, og finne enda flere og mer robuste koblinger mellom regionale aktører. Jeg tror vi kan få en god synergi blant kulturaktørene i Østfold ved å legge mer ansvar og midler over på fylkeskommunen. For øvrig hadde jeg store forventninger til denne kulturmeldingen på grunn av signaler gitt tidligere, men jeg kan ikke si at forventningene ble innfridd slik jeg håpte. Det er ikke så mye nytt. Det jeg anser som de viktigste avgjørelsene skal forhandles om på et senere tidspunkt.

 Regional utviklingsaktør

 Anne Berit Brandvold, fylkesbiblioteksjef:
– Jeg mener departementet gir noen signaler om hva man kan ta fatt i når det gjelder oppgavene til det fylkeskommunale nivået.  For biblioteksektoren synes jeg det er betryggende at Bibliotekloven ser ut til å bli beholdt som egen lov. Det er god grunn til å fremheve og videreutvikle fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør på bibliotekområdet, men uten å forringe det statlige virkemiddelapparatet. I en ny bibliotekstrategiperiode kan fylkesbiblioteket vise fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle og bidra til å styrke bibliotekfeltet gjennom målrettede, regionale planverk. Vi kan påta oss en aktiv utviklerrolle, i samspill og dialog med kommunene, statlige aktører og andre samarbeidspartnere.

Lokal forankring og internasjonale bånd

Thomas Østgaaard, teatersjef Østfold kulturutvikling, avdeling scenekunst:
– Kulturmeldinga setter flere store og viktige temaer som ytringsfrihet og mangfold på agendaen. Fokuset på kunsten som en kritisk røst i samfunnet, med lokal forankring og internasjonale bånd, er noe som resonnerer godt med det vi jobber med og skal jobbe med fremover. Jeg er her skeptisk til nedbyggingen av det nasjonale ansvaret for scenekunstinstitusjonene. Institusjonene må også igjennom en prosess på vei inn i den nye regionen, og vil finne opplagte områder å samarbeide på samtidig som de kan utfylle hverandre. Her kan eksempelvis en spissing i hva hver enkelt har som fokusområdet være med på å gjøre uttrykksmangfoldet større i regionen. Kulturmeldinga melder også at det skal gjøres en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet. Dette er jo interessant og gjøres forhåpentlig i forkant av en eventuelt ny oppgavefordelingen.

Hånd i hanske

Johannes Hafnor, leder Den kulturelle skolesekken, Østfold:
– Jeg hører Trine Skei Grande snakker varmt om dannelse, demokrati, evnen til å reflektere og stille kritiske spørsmål. Det passer som hånd i hanske med DKS som ordning, og med DKS Østfolds tema for programmering av den kulturelle skolesekken i Østfold. Samtidig vil jeg stille spørsmål ved at de ikke indeksregulerer midlene til denne ordningen hvis de mener den er så viktig. Vi er finansiert av spillemidler og uten en indeksregulering blir det hvert år en nedbygging av ordningen. Jeg håper en bedre dialog mellom stat og fylke være med og løse denne utfordringen.

Stort potensial

 

– Jeg ser i tillegg at det nevnes at «Ansvaret for det statlige tilskuddet til regionale filmsentre bør overføres til fylkeskommunen. Ved å overføre oppgaven til fylkeskommunen kan arbeidet for eksempel bli bedre samordnet med Den kulturelle skolesekken og tilbudet på videregående skole.» Her ligger det et stort potensial tror jeg. Vi får i dag alt for få filmforslag inn til Den kulturelle skolesekken sammenlignet med musikk og scenekunst. Ved å jobbe tettere med Viken filmsenter håper jeg vi kan skape flere filmprosjekter rettet mot elevene, sier Johannes Hafnor.

Finansieringsansvar fra stat til fylke

Regjeringen ønsker å overføre dagens tilskuddsmidler til tiltak og arrangement som har sterk lokal og regional forankring, og som ikke har en etablert posisjon på nasjonalt nivå. Kulturmeldingen sier at fylkeskommunen blir et bindeledd mellom storbykommunene og staten. I dette arbeidet vil fylkeskommunen ha et ansvar for å bringe partene sammen og legge til rette for prosesser som ivaretar storbykommunenes interesser og behov.

Mye uavklart

I tillegg til kulturmeldingen ble også «Utredningen av oppgave – og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet» publisert. Her åpnes det for videre dialog mellom de ulike fylkeskommunene og staten. Dette gjelder blant annet prosentfordelingen mellom statlig og regional finansiering. Det vil også bli vurdert om overføringene til fylkene skal innrettes med forskriftsfestede tilskuddsordninger.

Staten fortsetter å ha ansvaret

 

Staten skal fortsatt ha ansvar for oppgaver som krever et nasjonalt overblikk for å løses på en god måte. Tilskuddsordninger med vedtak på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn utfra en bred søkermasse fra hele landet vil videreføres under Norsk kulturråd.

 

 

 

 

 

Ved å fortsette å bruke denne siden samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon finner du i vår personvernerklæring.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close