Ved kongelig resolusjon av 17.06.2016 ble overskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål fordelt. 
I år vil kr 210,1 millioner gå til lokale tiltak. Av dette blir kr 149,7 millioner fordelt via fylkeskommunene for tiltak i grunnskolen og kr 58,8 millioner kroner for tiltak i videregående skoler.
Midlene til fylkeskommunene for tiltak i grunnskolen blir fordelt med fordelingsnøkkelen som har vært brukt siden 2003, der det er tatt hensyn til elevtall, geografiske avstander og kulturell infrastruktur.
Midlene til videregående opplæring er fordelt etter en fordelingsnøkkel som blant annet tar hensyn til elevtall.
Østfold fylkeskommune ble tildelt 10.870.438 kroner. Av dette skal 3.005.629 kr gå til de videregående skolene og 7.864.809 kr til grunnskolene.